• Мирка Луковића 2, 36000 Краљево, Србија
  • 063 683 093

Соларне електране

Да ли је све по закону?


ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

("Сл. гласникРС", бр. 72/2009, 81/2009 -испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -одлука УС, 50/2013 -одлука УС, 98/2013 -одлука УС, 132/2014 и 145/2014)

Члан 144
Посебна врста објеката, односно радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа за градњу, односно акт за извођење радова јесу: радови на текућем одражавању објекта или стана; постављање жичане или дрвене ограде; грађење објеката противградне одбране; грађење једноставних објеката који се граде на истој катастарској парцели на којој је саграђен главни објекат, а који се изводе на начин да неометају редовно коришћење суседних објеката (вртна сенила до 15м2 основе, стазе, платои, вртни базени и рибњаци површине до 12м2 и дубине до 1м, надстрешнице основе до 10м2, дечја игралишта, дворишни камини површине до 2м и висине до 3м, колски прилази објектима ширине 2,5-3м, соларни колектори који се не прикључују на електродистрибутивну мрежу); сточне јаме до 20м2 у основи; гробнице и споменици на гробљу; пешачке стазе, плоче за обавештавање површине до 6м2 и друга опрема у заштићеним природним добрима (према одлуци привредног друштва, јавногпредузећа, односно другог правног лица који управља тим природним добром); носачи антена са антенама на постојећим зградама, путевима, инфраструктури и контејнерима електронских комуникација, као и типски кабинети базних станица на одговарајућим носачима, средства електронских комуникација која се постављају или инсталирају на кабловима и мрежама електронских комуникација и каблови електронских комуникација који се постављају или инсталирају у постојећу линијску инфраструктуру електронских комуникација-кабловску канализацију; контејнери за смештај електронско комуникационе и електроенергетске опреме и уређаја, микро ровови за оптичке и друге каблове, типски ормани за унутрашњу и спољашњу монтажу за смештај опреме електронске комуникације и сл.; радови на одржавању, поправке и замена опреме на објектима ветроелектрана који се изводе безграђевинских радова (замена елиса, замена гондола, замена одређених уређаја и њихових делова); стубићи катодне заштите за челичне цевоводе и станице катодне заштите, ознаке километраже, ознаке скретања и заштитне луле на укрштањима са путевима и пругама на линијским инфраструктурним објектима типа гасовода, нафтовода и продуктовода.